Korisni dokumenti Pravilnik o advokatskom ispitu

PRAVILNIK O ADVOKATSKOM ISPITU 


Na osnovu člana 18 tačka 7 Zakona o advokaturi Federacije BIH, član 12 stav 6 istog Zakona, te odredbi člana 40 tačka 6 i Odluke Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BIH od 14.09.2002 godine u skladu sa odredbom člana 51 Statuta Advokatske komore Federacije BIH Upravni odvor na sjednici nod 28.09.2002 godine i Vanredna Skupština advokata Advokatske komore Federacije BIH održana dana 14.12.2002 godine usvojio je slijedeći:

PRAVILNIK O ADVOKATSKOM  ISPITU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom regulišu se uslovi za polaganje advokatskog ispita, način polaganja ispita, organ pred kojim se polaže advokatski ispit, rokovi mogućeg pristupanja polaganja ispita, izdavanje uvjerenja o ishodu ispita, kao i evidencija trajnog karaktera o advokatskim ispitima.

Član 2.

Advokatski ispit kao uslov za podnošenje zahtjeva za upis u Imenik advokata Advokatske komore Federacije BIH polaže se pred komisijom za polaganje advokatskog ispita koju je saglasno odredbi  člana 12 Zakona o advokarturi Federacije BIH i odredbi člana 40 tačka 6 i člana 51 Statuta Advokatske komore Federacije BIH imenovao Upravni odbor.

Član 3.

Advokatski ispit prijavljeni kandidat polaže provjerom znanja kandidata od strane komisije iz poznavanja:

  • Zakona o advokaturi Federacije BIH,

  • Statuta Advokatske komore Federacije BIH,

  • Kodeksa advokatske etike,

  • Disciplinskog  pravilnika Advokatske komore Federacije BIH,

  • Tarife o naknadama i nagradama za rad advokata u Federaciji BIH.


Član 4.

Polaganje advokatskog ispita iz oblasti navedenih u članu 3 vrši se pred komisijom za advokatske ispite po redosljedu oblasti iz člana 3 i članovima komisije koji komisija utvrđuje ad hoc za svaki advokatski ispit.

Član 5.

Nakon završenog ispita komisija se povlači na vijećanje i donosi zajedničku odluku koju odmah saopštava kandidatu.Odluka komisije glasi :
- zadovoljio ili nije zadovoljio.
Ishod polaganja advokatskog ispita ne može biti djelimičan sa popravnim ispitom.

Član 6.

Ukoliko kandidat pred komisijom nije zadovoljio u poznavanju oblasti iz člana 3 slijedeći ispit može prijaviti po proteku roka najmanje 60 dana od dana predhodnog ispita.
Polaganje ispita kandidat može vršiti u rokovima iz predhodnog stava najviše u tri navrata.
Ukoliko kandidat ne položi advokatski ispit ni treći put, pravo prijave i polaganja advokatskog ispita stiče nakon proteka roka od dvije godine od dana poslijednjeg ispita.


Član 7.

Pravo polaganja advokatskog ispita ima kandidat koji je predhodno položio pravosudni ispit u skladu sa Zakonom o pravosudnom ispitu.

Član 8.

Sticanje prava na polaganje advokatskog ispita kandidati stiču  podnošenjem zahtjeva Advokatskoj komori Federacije BIH:
Uz zahtjev za polaganje advokatskog ispita kandidat je dužan priložiti original ili ovjereni prepis uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu.
Uz zahtjev kandidat može navesti i okvirni termin polaganja ispita, ali ne kraći od 30 dana od dana  podnesenog zahtjeva.

Član 9.

Komisija za polaganje advokatskog ispita dužna je odmah po prijemu zahtjeva kandidata i u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sa dokazima odrediti dan polaganja ispita, a obavijest o tome dužna je dostaviti kandidatu na pogodan način najmanje na 8 /osma / dana prije dana određenog za polaganje ispita.
Iz opravdanih razloga kandidat nakon određivanja dana polaganja ispita može tražiti produženje roka polaganja ispita.Komisija je dužna odmah po prijemu takvog zahtjeva obavijestiti na siguran način kandidata o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva.
Nepristupanje kandidata polaganju ispita na određeni dan računa se u rokove iz člana 6 ovog Pravilnika.          

Član 10.

Ispit položen pred komisijom  za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore Federacije BIH, priznaje se kao položeni advokatski ispit i u postupku upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske pod uslovima reciprociteta.

Član 11.

Advokatska komora Federacije BIH vodi posebni upisnik o advokatskim ispitima.U upisniku se upisuju osobni podaci kandidata iz podnesenog zahtjeva za polaganje advokatskog ispita, dan polaganja i broj uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dan i ishod polaganja advokatskog ispita, te podaci za ocjenu postojanja prava za ponovno polaganje ispita u smislu člana 6 ovog Pravilnika.
Upisnik o advokatskim ispitima je knjiga trajnog karaktera i ima značaj javne knjige u smislu člana 12 stav 2 Statuta Advokatske komore Federacije BIH, a podaci i uvjerenja izdata iz zvanične evidencije tog upisnika imaju značaj javne isprave.

Član 12.

Odmah nakon uspješno položenog advokatskog ispita kandidatu se izdaje uvjerenje o položenom advokatskom ispitu, koje potpisuje predsjednik komisije.
U uvjerenje o položenom advokatskom ispitu unose se podaci :

  • dan polaganja ispita,

  • sastav komisije,

  • osobni podaci kandidata,

  • označenje da je ispit sa uspjehom položen i

  • naznačenje da uverenje ima značaj javne isprave.


U slučaju bezuspješnog ishoda advokatskog ispita uvjerenje se izdaje samo na zahtjev kandidata koji je pristupio polaganju ispita, a ishod ispita se upisuje u upisnik iz člana  12 ovog pravilnika.

Član 13.

Mandat članova komisije za advokatske ispite imenovanih odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BIH od 14.09.2002 godine u sastavu iz člana 2 ovog pravilnika traje 4 /četiri / godine od dana imenovanja.
U slučaju spriječenosti bilo kojeg člana ispitne komisije da vrši ovlaštenje i dužnost člana komisije Upravmi odbor Advokatske komore Federacije BIH, svojom odlukom će imenovati drugog člana  umjesto člana koji je spriječen u vršenju dužnosti člana komisije.

Član 14.

Uvjerenje o činjenicama iz upisnika o advokatskim ispitima iz člana 12 ovog pravilnika izdaju se na nbjihov zahtjev i pravnim subjektima kao izvodi iz knjiga javnog karaktera.

Upravni odbor Advokatske komore Federacije BIH

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba