Organi Komore

organi komore

altRegionalna advokatska komora Bihać je u sastavu Advokatske komore Federacije BiH, a formirana je za područje Unsko-sanskog kantona. Regionalna advokatska komora Bihać ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Bihaću, Ul. Nurije Pozderca 2/II.

Na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi F BiH, Regionalna advokatska komora Bihać, na svojoj konstituirajućoj Skupštini 12.07.2002. godine usvojila je Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.Organi Regionalne advokatske komore Bihać su: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Potpredsjednik, Disciplinski sud, Disciplinski tužilac i Nadzorni odbor. Regionalna advokatska komora Bihać vodi Imenik advokata, advokatskih pripravnika, advokatskih stručnih saradnika, evidenciju zajedničkih advokatskih kancelarija, a imenici su javne knjige.

Regionalnu advokatsku komoru Bihać predstavlja i zastupa Predsjednik komore pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama. Advokati se obavezno udružuju u jednu od regionalnih komora, a prema sjedištu njegove advokatske kancelarije čime ujedno stiču članstvo u Advokatskoj komori FBiH. Predsjednik Regionalne advokatske komore Bihać je Abdagić Jasmin, advokat iz Cazina.

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba