Korisni dokumenti Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti

Na temelju člana 12. stav 4. Zakona o advokaturi - odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 40/02 i 29/03) Skupština advokatske – odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 07.05.2005. godine, donijela je

 

 

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim pravilnikom utvrđuje se rad organa za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka protiv advokata, saradnika i pripravnika za disciplinske prekršaje, pravila postupka pred mirovnim vijećem, pravila prvostepenog i drugostepenog disciplinskog postupka, obnove postupka, privremene zabrane vršenja djelatnosti, zastare disciplinskog gonjenja i izvršenja disciplinskih mjera, rehabilitacije kao i ostala pitanja od značaja za zakonito provođenje disciplinskog postupka.

 

Član 2.

 

Pojedini izrazi u ovom pravilniku znače:

- Federalna komora = Advokatska-odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine;

regionalna komora = bilo koja regionalna advokatska-odvjetnička komora koja čini konstitutivni dio Federalne komore;

disciplinski organi = disciplinski tužioci, mirovna vijeća i disciplinski sudovi regionalnih komora i Federalne komore;

drugostepeni sud = Disciplinski sud Federalne komore;

prvostepeni sud = disciplinski sud bilo koje regionalne komore;

disciplinski sud = prvostepeni i drugostepeni sud;

Federalni tužilac = Disciplinski tužilac Federalne komore;

regionalni tužilac = disciplinski tužilac bilo koje regionalne komore;

mirovno vijeće = mirovno vijeće bilo koje regionalne komore;

Federalno ministarstvo pravde = Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine;

disciplinski tužioci = Federalni tužilac, Federalno ministarstvo pravde i regionalni tužioci;

nadležni prvostepeni sud = disciplinski sud koji je nadležan za vođenje disciplinskog postupka protiv: advokata, saradnika i pripravnika članova određene regionalne komore;

nadležni regionalni tužilac = regionalni tužilac koji je nadležan za prijem disciplinskih prijava i podizanje optužnica protiv: advokata, saradnika i pripravnika članova određene regionalne komore;

prvostepeno vijeće = vijeće bilo kojeg prvostepenog suda, sastavljeno od trojice sudija odnosno njihovih zamjenika, koje provodi prvostepeni disciplinski postupak i donosi prvostepene disciplinske odluke;

drugostepeno vijeće = vijeće drugostepenog suda, sastavljeno od pet sudija odnosno njihovih zamjenika, koje provodi drugostepeni disciplinski postupak i donosi drugostepene disciplinske odluke;

disciplinski postupak = postupak koji provode disciplinski organi u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim pravilnikom;

saradnik = advokatski stručni saradnik;

pripravnik = advokatski pripravnik;

osumnjičeni = svaki advokat, saradnik odnosno pripravnik protiv kojeg je podnesena disciplinska prijava;

optuženi = svaki advokat, saradnik odnosno pripravnik protiv kojeg je podignuta optužnica pred nadležnim prvostepenim sudom;

okrivljeni = svaki advokat, saradnik odnosno pripravnik kojem je izrečena disciplinska mjera od strane disciplinskog suda;

učesnici u postupku = disciplinski tužioci, oštećeni, osumnjičeni, optuženi i okrivljeni;

Zakon = Zakon o advokaturi-odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine;

Statut = Statut Federalne komore;

ZKP Federacije = Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine;

djelatnost = vršenje registrovane djelatnosti advokata, vršenje registrovane djelatnosti saradnika, odnosno vršenje registrovane pripravničke prakse;

disciplinski prekršaj = lakša i teža povreda dužnosti advokata, saradnika odnosno pripravnika i povreda ugleda advokature;

disciplinske odluke = odluke i rješenja doneseni od strane disciplinskih organa;

disciplinske mjere = sve vrste stalnih i privremenih disciplinskih mjera propisanih Zakonom i Statutom, koje prvostepeni i drugostepeni sudovi mogu izreći advokatima, saradnicima i pripravnicima;

 

 

Član 3.

 

Ovaj pravilnik obavezan je za sve disciplinske organe.

Disciplinski organi dužni su u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika donijeti poslovnike o radu.

Poslovnikom se uređuje način rada disciplinskih organa u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim pravilnikom.

 

Član 4.

 

Ako se u disciplinskom postupku pojave takva pitanja koja nisu uređena Zakonom, Statutom, ovim pravilnikom i poslovnicima o radu disciplinskih organa, shodno će se primjenjivati odredbe ZKP Federacije.

 

 

II POKRETANJE POSTUPKA

 

Član 5.

 

Prijavu za pokretanje disciplinskog postupka protiv advokata, saradnika i pripravnika može podnijeti svako lice. Prijava se podnosi nadležnom regionalnom tužiocu. Ako bude podnijeta bilo kojem organu Federalne komore ili regionalne komore, taj organ je dužan odmah, a najkasnije za osam (8) dana po prijemu iste, prijavu dostaviti nadležnom regionalnom tužiocu.

 

Član 6.

 

Ukoliko disciplinsku prijavu podnosi advokat, saradnik ili pripravnik protiv drugog advokata, saradnika ili pripravnika, tu prijavu će nadležni regionalni tužilac dostaviti nadležnom mirovnom vijeću sa prijedlogom da se pokuša mirno rješenje prijavljenog slučaja.Mirovno vijeće je organ kojeg bira skupština regionalne komore iz reda advokata sa najmanje deset (10) godina advokatskog staža. Mirovno vijeće broji tri (3) člana i tri (3) zamjenika. Mirovno vijeće iz reda svojih članova bira predsjednika mirovnog vijeća. Mandat predsjednika, članova i zamjenika mirovnog vijeća traje četiri (4) godine.Mirovno vijeće zasjeda u sastavu kojeg čine predsjednik i dva (2) člana. Zamjenici učestvuju u radu vijeća kad su predsjednik ili članovi spriječeni, o čemu odluku donosi predsjednik mirovnog vijeća.

Po zaprimanju predmeta i disciplinske prijave upućene od regionalnog tužioca, mirovno vijeće će najkasnije u roku od osam (8) dana obavijestiti podnosioca prijave i prijavljenog o zakazanoj sjednici mirovnog vijeća na kojoj će se pokušati mirno rješenje predmetnog slučaja.Najkasnije u roku od 15 dana od dana održane sjednice, mirovno vijeće će nadležnom regionalnom tužiocu vratiti predmet sa svojim izvještajem o rezultatima mirenja. Ako je u postupku pred mirovnim vijećem podnosilac prijave povukao podnesenu prijavu, nadležni regionalni tužilac će rješenjem obustaviti disciplinski postupak. U protivnom, nastaviće postupak u skladu sa odredbama ovog pravilnika. Bliže odredbe o sastavu, načinu rada i nadležnosti Mirovnog vijeća će se urediti Poslovnikom o radu Mirovnog vijeća.

 

 

Član 7.

 

Po prijemu prijave nadležni regionalni tužilac dužan je odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po prijemu prijave zatražiti pismeno izjašnjenje prijavljenog, ukoliko već iz same prijave ne proizilazi da u opisanim radnjama osumnjičenog nema obilježja povrede advokatske dužnosti ili ugleda advokature ili da je nastupila zastarjelost disciplinskog gonjenja.

U slučaju iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika nadležni regionalni tužilac će postupiti po odredbama prethodnog stava samo ako nije došlo do povlačenja disciplinske prijave i to najkasnije u roku od 15 dana po prijemu pismenog izvještaja mirovnog vijeća.

Danom kada je nadležni disciplinski tužilac zatražio izjašnjenje osumnjičenog započinje disciplinski postupak.

Prijavljeni je dužan najkasnije u roku od 15 dana po prijemu zahtjeva nadležnog regionalnog tužioca izjasniti se o podnesenoj prijavi protiv njega. Po prijemu izjašnjenja prijavljenog ili po proteku roka za davanje izjašnjenja, nadležni regionalni tužilac dužan je najkasnije u roku od 60 dana podnijeti optužnicu nadležnom prvostepenom sudu ili donijeti rješenje o odbacivanju disciplinske prijave i obustavljanju disciplinskog postupka.

 

 

Član 8.

 

Ako nadležni regionalni tužilac nakon prijema prijave na temelju činjenica i dokaza iz prijave, odnosno izjašnjenja prijavljenog i drugih dokaza, utvrdi da je nastupila zastara disciplinskog gonjenja prijavljenog ili da ne postoje elementi disciplinskog prekršaja koji se prijavljenom stavlja na teret, može rješenjem prijavu odbaciti i obustaviti disciplinski postupak.

Rješenje iz prethodnog stava dostavlja se odmah po donošenju, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja podnosiocu prijave i Federalnom tužiocu.

Federalni tužilac može u roku od osam (8) dana po prijemu rješenja iz stava 1. ovog člana zatražiti od nadležnog regionalnog tužioca da mu odmah dostavi kompletan spis disciplinskog predmeta. Po prijemu spisa Federalni tužilac može u narednom roku od 60 dana prikupiti nove dokaze o prijavljenoj povredi i nakon toga odlučiti da rješenje iz stava 1. ovog člana ostavi na snazi ili da ga stavi van snage i podigne optužnicu protiv prijavljenog pred nadležnim prvostepenim sudom.

 

Član 9.

 

Optužnicu može podići i Federalni tužilac i Federalno ministarstvo pravde.

Optužnicu iz stava 1. ovog člana pred nadležnim prvostepenim sudom zastupa tokom cijelog prvostepenog postupka nadležni regionalni tužilac.

Federalni tužilac može pred svakim nadležnim prvostepenim sudom, u svakoj fazi postupka, preuzeti zastupanje optužnice u već pokrenutom postupku, bez obzira ko je podnio optužnicu.

 

 

III PRVOSTEPENI POSTUPAK

 

Član 10.

 

Kada nadležni prvostepeni sud primi optužnicu dužan je najkasnije u roku od 30 dana po prijemu optužnice zakazati glavnu raspravu pred prvostepenim vijećem.

O raspravi se pisanim pozivom obavještavaju nadležni regionalni tužilac, oštećeni i optuženi. Optuženi će se u pozivu poučiti da će se rasprava održati i u njegovom odsustvu, ako najkasnije u roku od tri dana po prijemu poziva ne opravda izostanak sa rasprave i ne zatraži odlaganje rasprave. Optuženom se uz poziv dostavlja optužnica.

Oštećeni će se u pozivu poučiti da do zaključenja glavne rasprave može postaviti imovinsko-pravni zahtjev protiv optuženog, što ne predstavlja zapreku za vođenje postupka i održavanje rasprave i bez njegovog prisustva. Glavnu raspravu sprovodi i disciplinsku odluku donosi vijeće nadležnog prvostepenog suda. Glavna rasprava je javna i sa iste se javnost može isključiti u slučajevima propisanim ZKP Federacije.

 

Član 11.

 

Ako je nakon izvršenog disciplinskog prekršaja a prije pokretanja disciplinskog postupka došlo do brisanja iz imenika advokata, imenika saradnika odnosno imenika

pripravnika, disciplinski postupak se ne može pokrenuti. Ako nakon pokretanja disciplinskog postupka dođe do brisanja iz imenika navedenih u stavu 1. ovog člana, disciplinski postupak će se nastaviti i okončati. Odluke o disciplinskoj odgovornosti u tom slučaju upisuju se u odgovarajuće imenike i iste imaju pravne efekte kod ponovnog upisa u imenik advokata, imenik saradnika odnosno imenik pripravnika.

 

 

Član 12.

 

Prvostepeni disciplinski postupak će se obavezno prekinuti samo u slučaju da je za istu radnju ili propuštanje koji su predmet disciplinskog postupka pokrenut i traje krivični postupak za krivično djelo, a od ishoda tog postupka, po ocjeni nadležnog prvostepenog suda ili nadležnog regionalnog tužioca, zavisi ocjena o postojanju disciplinskog prekršaja.

Disciplinski postupak može se prekinuti u slučaju kad nadležni regionalni tužilac ili nadležni prvostepeni sud ocijene da je to potrebno u slučaju teške bolesti ili privremene duševne poremećenosti osumnjičenog odnosno optuženog.

O prekidu postupka nadležni organi iz prethodnog stava donose rješenje u kojem su dužni navesti razloge prekida postupka i trajanje prekida.

Rokovi zastarjelosti disciplinskog gonjenja za vrijeme trajanja kao i za vrijeme prekida disciplinskog postupka prestaju teći.

 

Član 13.

 

Odmah nakon završene glavne rasprave, te vijećanja i glasanja o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskoj mjeri, vijeće nadležnog prvostepenog suda donosi i objavljuje disciplinsku odluku u prisutnosti optuženog i nadležnog regionalnog tužioca.

Disciplinskom odlukom optužnica može biti odbačena kao podnesena od neovlaštenog tužioca, neblagovremena i neuredna ili odbijena u cijelosti ili djelimično kao neosnovana ili optuženi proglašen krivim za disciplinski prekršaj koji mu se optužnicom stavlja na teret, u kom slučaju će sadržavati i odluku o disciplinskoj mjeri i imovinsko-pravnom zahtjevu. Odluka će se objaviti i kad optuženi i nadležni regionalni tužilac nisu prisutni njezinom objavljivanju. Izvornik disciplinske odluke nakon vijećanja i glasanja unosi se u zapisnik o glavnoj raspravi, bez navođenja kako je pojedini član vijeća glasao, a zapisnik o vijećanju i glasanju odlaže u kovertu koja se odmah zatvara i pečati. Ovu kovertu nije ovlašten da otvori bilo koji organ, izuzev drugostepenog vijeća Disciplinskog suda.

 

Član 14.

 

Prilikom određivanja vrste i težine disciplinske mjere propisane Zakonom i Statutom vijeće nadležnog prvostepenog suda je dužno cijeniti sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, a naročito težinu učinjenog disciplinskog prekršaja, stepen odgovornosti, okolnosti pod kojima je disciplinski prekršaj učinjen, ponašanje učinioca prije i nakon disciplinskog prekršaja, te druge okolnosti koje mogu uticati na vrstu i težinu disciplinske mjere.

Disciplinska mjera zabrane obavljanja djelatnosti i brisanja iz imenika advokata, saradnika odnosno pripravnika, može se izreći učiniocu izuzetno teškog disciplinskog prekršaja ili u slučaju da je učinilac u posljednje tri (3) godine od izvršenog posljednjeg disciplinskog prekršaja dva ili više puta disciplinski kažnjavan za teže povrede dužnosti i ugleda advokature.

 

 

Član 15.

 

Najkasnije u roku od osam (8) dana po objavljivanju disciplinske odluke, njezin pisani otpravak će se dostaviti optuženom, nadležnom regionalnom tužiocu i oštećenom. Dostavit će se i Federalnom tužiocu i Federalnom ministarstvu pravde ako su oni podnijeli optužnicu.Pisani otpravak disciplinske odluke obavezno sadrži: uvod, izreku, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

Uvod sadrži: oznaku nadležnog prvostepenog suda, broj iz upisnika disciplinskih predmeta, datum donošenja, sastav vijeća, naznačenje tko je od učesnika bio prisutan glavnoj raspravi i naznačenje da li je odluka objavljena u ili bez prisutnosti učesnika u postupku. Izreka sadrži: činjenični opis disciplinskog prekršaja za koji je optuženi proglašen krivim, pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja u skladu sa Zakonom, Kodeksom i Statutom izrečenu disciplinsku mjeru i odluku o odštetnom zahtjevu ako je postavljen do zaključenja glavne rasprave. Obrazloženje sadrži: naziv disciplinskog tužioca koji je pokrenuo disciplinski postupak, te broj i datum optužnice na osnovu koje je pokrenut disciplinski postupak, sažete navode iz optužnice o činjeničnom opisu disciplinskog prekršaja i njegovoj pravnoj kvalifikaciji, razloge na kojima se temelji izreka disciplinske odluke u pogledu odgovornosti optuženog, izrečene disciplinske mjere i odštetnog zahtjeva i kratko navođenje dokaza na kojima se temelji disciplinska odluka. Pravna pouka sadrži: uputu o pravu na podnošenje pravnog lijeka, organu kojem se podnosi i roku u kojem se podnosi.

 

Član 16.

 

Protiv prvostepene disciplinske odluke dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka iste. Oštećeni se može žaliti samo na odluku o odštetnom zahtjevu.

Žalba se podnosi nadležnom prvostepenom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i učesnike u postupku, a o žalbi odlučuje drugostepeni sud.

 

 

IV DRUGOSTEPENI POSTUPAK

 

Član 17.

 

Drugostepeni sud je dužan najkasnije u roku od 90 dana od dana prijema žalbe, zajedno sa spisom disciplinskog predmeta prvostepenog suda, donijeti odluku po žalbi i nadležnom prvostepenom sudu vratiti njegov spis sa dovoljnim brojem otpravaka drugostepene disciplinske odluke.

 

Član 18.

 

Na sjednicu drugostepenog vijeća pozivaju se Federalni tužilac i žalilac. Sjednica drugostepenog vijeća može se održati i ako istoj nisu prisutni uredno pozvani tužilac i žalilac. Nakon otvaranja rasprave po žalbi predsjednik drugostepenog vijeća poziva prisutnog tužioca da se ukratko osvrne na navode iz žalbe i stavi svoj prijedlog u pogledu žalbe. Nakon toga žalilac ima pravo ukratko obrazložiti žalbu, a dužan je odgovoriti na eventualna pitanja članova drugostepenog vijeća u vezi činjenica i dokaza navedenih u žalbi.

Prije izlaganja izvjestioca drugostepenog vijeća, prisutni tužilac i žalilac dužni su napustiti prostoriju u kojoj se odžava sjednica drugostepenog vijeća.

 

 

Član 19.

 

Nakon što tužilac i žalilac napuste sjednicu drugostepenog vijeća, ako su istoj prisustvovali, a ako nisu, onda odmah po otvaranju rasprave o žalbi, govori izvjestilac koji drugostepeno vijeće upoznaje sa predmetom i daje prijedlog drugostepene disciplinske odluke. Nakon izlaganja izvjestioca na prijedlog odluke mogu se osvrnuti pojedini članovi drugostepenog vijeća, a nakon toga se prelazi na vijećanje i glasanje.

Izvornik drugostepene disciplinske odluke nakon vijećanja i glasanja unosi se u zapisnik o sjednici drugostepenog vijeća, bez navođenja kako je pojedini član tog vijeća glasao, a zapisnik o vijećanju i glasanju odlaže u kovertu koja se odmah zatvara i pečati. Ovu kovertu nije ovlašten da otvori bilo koji organ.

 

Član 20.

 

Drugostepeno vijeće može donijeti odluku da se žalba odbaci kao neblagovremena ili nedopuštena, ili da se odbije kao neosnovana i odluka nadležnog prvostepenog suda potvrdi, ili da se žalba uvaži a odluka nadležnog prvostepenog suda ukine i predmet vrati tom sudu na ponovni postupak ili da se žalba uvaži i odluka nadležnog prvostepenog suda preinači. U slučaju donošenja odluke kojom se preinačava prvostepena odluka, drugostepeno vijeće je dužno voditi računa o odredbama člana 14. ovog pravilnika.

 

Član 21.

 

Na otpravak drugostepene disciplinske odluke shodno se primjenjuju odredbe člana 15. ovog pravilnika, s tim da se u uvodu ne navodi da je javno objavljena, da izreka odluke mora biti istovjetna sa tekstom izreke odluke unesenim u zapisnik o sjednici drugostepenog vijeća, a obrazloženje mora sadržavati izreku prvostepene disciplinske odluke, bitne žalbene navode i razloge na kojima se temelji izreka drugostepene disciplisnke odluke. Pravna pouka drugostepene disciplinske odluke sadrži uputu da nadležni regionalni tužilac i okrivljeni imaju pravo pokrenuti upravni spor protiv te odluke pred Vrhovnim sudom Federacije BiH u roku od 30 dana od dana prijema odluke, a mogu ga pokrenuti i Federalni tužilac i Federalno ministarstvo pravde, ako su oni podigli optužnicu.

 

 

V OBNOVA POSTUPKA

 

Član 22.

 

Protiv pravosnažne odluke disciplinskog suda, pored tužbe za pokretanje upravnog spora, dozvoljena je i obnova pravosnažno okončanog disciplinskog postupka. Obnova postupka dozvoljena je samo u slučaju saznanja za nove činjenice ili za nove dokaze koji se odnose na već iznesene činjenice u postupku čija se obnova traži, a te nove činjenice i novi dokazi sami za sebe ili u vezi sa ranije utvrđenim činjenicama i izvedenim dokazima očigledno mogu dovesti do drugačije disciplinske odluke.

 

Član 23.

 

Zahtjev za obnovu postupka mogu podnijeti okrivljeni, nadležni regionalni tužilac i Federalni tužilac. Ako je disciplinski postupak, čija se obnova traži, pokrenut po optužnici Federalnog ministarstva pravde onda i to ministarstvo može podnijeti zahtjev za obnovu postupka.

 

Član 24.

 

Zahtjev za obnovu postupka može se podnijeti u roku od 60 dana od dana saznanja za nove činjenice i dokaze a najkasnije u roku od jedne (1) godine dana od pravosnažnosti odluke donesene u postupku čija se obnova zahtijeva.

 

Član 25.

 

O zahtjevu za obnovu postupka odlučuje onaj disciplinski sud, čija je pravosnažna odluka predmet zahtjeva za obnovu postupka.

 

Član 26.

 

Protiv odluke disciplinskog suda donesene po zahtjevu za obnovu postupka, dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema odluke drugostepenom sudu, a ako je odluku donio drugostepeni sud protiv iste se može podnijeti tužba za pokretanje upravnog spora Vrhovnom sudu Federacije BiH u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

 

Član 27.

 

Zahtjev za obnovu postupka nije dopušten protiv odluke disciplinskog suda kojom je utvrđena lakša povreda dužnosti i narušavanja ugleda advokature od strane advokata, saradnika odnosno pripravnika i izrečena mjera za takvu povredu.

 

 

VI PRIVREMENA ZABRANA VRŠENJA DJELATNOSTI

 

Član 28.

 

Ako je protiv advokata, saradnika i pripravnika pokrenut disciplinski postupak za težu povredu dužnosti i narušavanje ugleda advokature ili ako je pokrenut krivični postupak za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje djelatnosti ili ako se pokrenuti disciplinski ili krivični postupak ne može uspješno sprovesti bez privremene zabrane vršenja djelatnosti ili ako je u vršenju advokatske djelatnosti više od tri puta, odnosno dva puta u kontinuitetu izvršena povreda dužnosti ili ugleda advokature, bez obzira na težinu pojedinačne povrede, advokatu se može izreći mjera privremene zabrane obavljanja advokatske djelatnosti.

 

 

 

Član 29.

Mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti iz člana 28. ovog pravilnika može trajati dok traju okolnosti zbog kojih je izrečena, a najduže do okončanja disciplinskog odnosno krivičnog postupka.

Rok trajanja mjere privremene zabrane određuje vijeće nadležnog prvostepenog suda na pune mjesece, vodeći računa o okolnostima koje su dovele do izricanja privremene zabrane.

 

Član 30.

Prijedlog za izricanje mjere privremene zabrane podnosi se nadležnom prvostepenom sudu. Podnosi ga nadležni regionalni tužilac kad podigne optužnicu ili kad sazna da je protiv advokata, pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 28. ovog pravilnika, a može ga uvijek podnijeti Federalni tužilac.

 

 

Član 31.

Mjeru privremene zabrane rješenjem izriče vijeće nadležnog prvostepenog suda, nakon održane rasprave na kojoj će saslušati osumnjičenog odnosno optuženog i nadležnog regionalnog tužioca, a ako je prijedlog za izricanje mjere privremene zabrane podnio Federalni tužilac, onda će saslušati i njega, te provesti predložene dokaze od strane učesnika u postupku.

Ova rasprava će se provesti i u slučaju da na istu ne pristupi uredno pozvani osumnjičeni odnosno optuženi.

Na rješenje iz stava 1. ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na sadržaj prvostepene disciplinske odluke i na njezin pisani otpravak (član 13. i 15. ovog pravilnika).

 

Član 32.

Protiv rješenja o privremenoj zabrani ili protiv rješenja kojim se odbija prijedlog za izricanje te zabrane, osumnjičeni odnosno optuženi i disciplinski tužilac koji je stavio prijedlog za izricanje privremene zabrane, mogu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti žalbu drugostepenom sudu, koji je o žalbi dužan odlučiti u roku od 30 dana od dana prijema žalbe i spisa nadležnog prvostepenog suda.

Protiv drugostepenog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Federacije BiH u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Član 33.

Ako se nakon donošenja rješenja o izricanju mjere privremene zabrane bitno promijene okolnosti koje su uslovile njezino izricanje, nadležni prvostepeni sud koji je donio rješenje o mjeri privremene zabrane, na prijedlog nadležnog regionalnog tužioca ili Federalnog tužioca ili na prijedlog osumnjičenog odnosno optuženog kome je privremena zabrana izrečena ili po službenoj dužnosti, može rješenjem ukinuti mjeru privremene zabrane i prije isteka vremena na koje je mjera privremene zabrane izrečena.

Protiv rješenja o prijevremenom ukidanju mjere privremene zabrane može se podnijeti žalba drugostepenom sudu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalbu mogu podnijeti učesnici u postupku.

Drugostepeni sud rješenje po žalbi je dužan donijeti najkasnije u roku od 90 dana računajući od dana prijema žalbe i spisa nadležnog prvostepenog suda.

Rješenje po žalbi je konačno i protiv istog se ne može pokrenuti upravni spor.

 

Član 34.

 

Po pravosnažnosti rješenja o izricanju mjere privremene zabrane, regionalna komora čiji je disciplinski sud izrekao zabranu, dužna je odmah a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana pravosnažnosti rješenja pismeno obavijestiti Federalno ministarstvo pravde i ministarstvo pravde kantona prema sjedištu regionalne komore koja daje obavijest. U istom roku i na isti način obavještavaju se isti organi i o ukidanju privremene mjere zabrane.

Regionalna komora čiji je disciplinski sud donio rješenje o izricanju mjere privremene zabrane ili njezinom ukidanju, dužna je, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana pravosnažnosti rješenja, dostaviti Federalnoj komori pismenu obavijest uz dostavu pravosnažnog rješenja o izricanju mjere privremene zabrane odnosno njezinom ukidanju, koja je dužna odmah po prijemu obavijesti i rješenja izvršiti odgovarajući upis izricanja mjere privremene zabrane odnosno njezinog ukidanja u imenik advokata.

 

 

VII ZASTARA DISCIPLINSKOG GONJENJA

I IZVRŠENJA DISCIPLINSKIH MJERA

 

Član 35.

 

Disciplinski postupak ne može se pokrenuti:

- kad proteknu dvije (2) godine od izvršenja lakše povrede dužnosti i ugleda advokature;

- kad proteknu četiri (4) godine od izvršenja teže povrede dužnosti i ugleda

advokature.

Ako učinjena povreda dužnosti i ugleda advokature ima i bitna obilježja određe-

nog krivičnog djela, zastara pokretanja disciplinskog postupka nastupa kada po Krivičnom zakonu Federacije BiH nastupa zastara krivičnog gonjenja za to krivično djelo.

Zastara disciplinskog gonjenja se prekida svakom radnjom nadležnog organa disciplinskog gonjenja usmjerenom na pokretanje i vođenje disciplinskog postupka i rokovi zastare počinju iznova teći.

Zastara disciplinskog gonjenja nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruko vrijeme propisano za zastaru u stavu 1. ovog člana.

 

Član 36.

 

Zastara izvršenja disciplinskih mjera nastupa kad proteknu dvije (2) godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je disciplinska mjera izrečena.

Zastara iz prethodnog stava prekida se svakom radnjom nadležnog organa usmjerenom na izvršenje disciplinske mjere, a svakim prekidom zastara počinje ponovo teći.

Zastara izvršenja disciplinske mjere nastupa u svakom slučaju kad protekne četiri (4) godine od pravosnažnosti odluke kojom je izrečena disciplinska mjera.

 

 

VIII IZVRŠENJE DISCIPLINSKIH ODLUKA

 

Član 37.

Izvršenje odluke kojom je izrečena disciplinska mjera novčane kazne, te odlučeno o naknadi troškova disciplinskog postupka, provodi redovni sud, mjesno nadležan po sjedištu nadležnog prvostepenog suda, koji je izrekao disciplinsku mjeru novčane kazne, odnosno odlučio o troškovima disciplinskog postupka.

Izvršni postupak pred redovnim sudom pokreće se na prijedlog nadležnog prvostepenog suda koji je izrekao disciplinsku mjeru novčane kazne odnosno odlučio o troškovima postupka i to po pravilima Zakona o izvršnom postupku.

 

Član 38.

 

Izvršenje disciplinske odluke kojom je izrečena disciplinska mjera zabrane obavljanja advokatske djelatnosti ili djelatnosti saradnika ili djelatnosti pripravnika u trajanju od šest (6) mjeseci do pet (5) godina, provodi regionalna komora donošenjem rješenja o brisanju djelatnosti iz odgovarajućeg imenika. U rješenju se mora tačno naznačiti vrijeme trajanja izrečene mjere.Rješenje o brisanju iz prethodnog stava donosi upravni odbor reginonalne komore odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke disciplinskog suda koja je predmet izvršenja.

Protiv rješenja o brisanju nije dopuštena žalba, tako da isto postaje pravosnažno danom donošenja. Najkasnije u roku od tri (3) dana od dana donošenja rješenja o brisanju regionalna komora ga je dužna dostaviti Federalnoj komori.

Federalna komora je dužna odmah po prijemu rješenja o brisanju izvršiti potrebne upise u imenike: advokata, saradnika odnosno pripravnika.

 

Član 39.

 

Naplaćene novčane kazne u disciplinskom postupku predstavljaju prihod regionalne komore čiji je sud izrekao mjeru novčane kazne i Federalne komore u omjeru 50:50.

Naplaćeni troškovi disciplinskog postupka predstavlaju prihod regionalne komore čiji je sud donio odluku o troškovima disciplinskog postupka.

 

 

IX EVIDENCIJE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU

 

Član 40.

 

Regionalne komore i Federalna komora vode slijedeće evidencije u disciplinskom postupku:

- upisnik za predmete disciplinskog tužioca;

- upisnik za predmete disciplinskog suda;

- upisnik izvršenja disciplinskih mjera

- upisnik kaznene evidencije

Sadržaj, oblik i način vođenja evidencija iz prethodnog stava propisije Upravni odbor Federalne komore.

 

Član 41.

 

Sve pravosnažne disciplinske odluke, regionalne komore odlažu u službeni personalni dosije: advokata, saradnika odnosno pripravnika, odmah po njihovoj pravosnažnosti.

Odluke iz prethodnog stava, sa klauzulom pravosnažnosti, regionalna komora dužna je, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana pravosnažnosti, dostaviti Federalnoj komori. Na temelju primljenih pravosnažnih disciplinskih odluka, Federalna komora u imenik advokata, imenik saradnika odnosno imenik pripravnika upisuje slijedeće podatke o pokrenutom disciplinskom postupku: naziv disciplinskog suda koji je donio disciplinsku odluku, broj i datum disciplinske odluke, vrstu izrečene disciplinske mjere, vrijeme trajanja disciplinske mjere zabrane obavljanja djelatnosti, vrijeme trajanja disciplinske mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti i druge podatke značajne za disciplinsku osuđivanost: advokata, saradnika odnosno pripravnika. Podatke iz stava 4. ovog člana regionalne komore mogu upisivati i u svoje evidencije.

 

Član 42.

 

Regionalne komore su dužne najkasnije do kraja januara tekuće godine dostaviti Federalnoj komori pismeni izvještaj o broju podnesenih disciplinskih prijava, broju pokrenutih disciplinskih postupaka, broju pravosnažno okončanih disciplinskih postupaka i izrečenim disciplinskim mjerama po vrstama i to za proteklu kalendarsku godinu.

 

 

X REHABILITACIJA I BRISANJE IZREČENIH

DISCIPLINSKIH MJERA IZ EVIDENCIJE

 

Član 43.

 

Protekom vremena od četiri (4) godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj disciplinskoj mjeri za lakšu povredu i protekom vremena od šest (6) godina od dana pravosnažnosti odluke za težu povredu advokatske dužnosti, dužnosti saradnika odnosno dužnosti pripravnika, nastupa rehabilitacija za izrečenu mjeru, te se ista briše iz odgovarajućeg imenika. Ukoliko je prije isteka vremena iz prethodnog stava protiv: advokata, saradnika odnosno pripravnika pokrenut disciplinski postupak za novu povredu dužnosti, rok iz prethodnog stava se računa od dana pravosnažnosti odluke o toj povredi.

 

Član 44.

 

Rješenje o brisanju izrečene disciplinske mjere, po osnovu rehabilitacije, donosi po službenoj dužnosti predsjednik nadležnog prvostepenog suda, nakon što provjeri da se protiv: advokata, saradnika, osnosno pripravnika ne vodi novi disciplinski postupak.

Ako rješenje o brisanju ne bude doneseno po prethodnom stavu, okrivljeni može tražiti da organ iz prethodnog stava utvrdi da je brisanje nastupilo po odredbama ovog pravilnika. Protiv rješenja kojim se određuje brisanje izrečene disciplinske mjere nije dozvoljena žalba, a protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za njezino brisanje može se izjaviti žalba drugostepenom sudu, ali se protiv njegove odluke ne može pokrenuti upravni spor. Pravosnažno rješenje o brisanju izrečene disciplinske mjere dostavlja se Federalnoj komori, koja ga je, odmah po prijemu, dužna provesti u odgovarajućem imeniku.

 

 

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 45.

 

Svi disciplinski postupci, koji su započeti prije 14.12.2002. godine, a koje vode disciplinski organi advokatskih komora, koje na dan održavanja Konstituirajuće skupštine Federalne komore prestaju postojati, nastavljaju se pred organima i po postupku propisanim ovim pravilnikom. Pravosnažne odluke disciplinskih organa advokatskih komora koje prestaju postojati, donesene do 14.12.2002. godine, izvršavaju se od strane organa i po postupku propisanim ovim pravilnikom.

 

Član 46.

 

Prijedlog ovog pravilnika utvrđuje Upravni odbor Federalne komore po prethodno pribavljenom mišljenju skupština regionalnih komora. Pravilnik donosi Skupština Federalne komore većinom glasova prisutnih delegata. Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.

 

 

 

Član 47.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Disciplinski pravilnik o disciplinskom postupku o utvrđivanju povreda dužnosti advokata i advokatskih pripravnika i izricanju disciplinskih mjera u advokatskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine usvojen na Vanrednoj skupštini Advokatske komore Federacije BiH održanoj dana 14.12.2002. godine.

 

 

Broj: --------------

Sarajevo, 07.05. 2005. PREDSJEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE FBIH

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba