Organi Komore Delegati u skupštini AK FBiH

DELEGATI U SKUPŠTINI aK FBIH 

1. Abdagić Omer, Cazin, Dr. I.Ljubijankića 3
2. Berberović Sabina, Cazin, H. Omanovića 40
3. Hadžalić Kenan, Cazin, Bošnjačkih šehida bb
4. Hadžalić Dino, Cazin, Dr. I.Ljubijankića 3
5. Kasić Mirzet, Bihać, Bosanska 11/1
6. Midžić Ilijaz, Bihać, Kralja Tvrtka 4
7. Matić Marko, Bihać, Harmanski sokak 8
8. Veladžić Hasan, Bihać, 5. Korpusa 7

alt 


 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba